top of page

Politika privatnosti i uslovi korišćenja

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Bademantili.rs, Srbija (u daljem tekstu: sajt ili mi), izdaje ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Obaveštenje) kako biste Vi kao korisnik veb-sajta: bademantili.rs (u daljem tekstu: Veb-sajt) bili upoznati sa svim važnim informacijama u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, njihovom zaštitom i pravima koja Vam po tom osnovu pripadaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti „Službeni glasnik RS“, br. 87/2018 (u daljem tekstu: ZZPL).

Značenje izraza „podatak o ličnosti“

U skladu sa ZZPL-om "podatak o ličnosti" (u daljem tekstu: podatak o ličnosti ili lični podatak) je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Rukovalac

Vaše podatke prikuplja i njihovom obradom upravlja:

Administator sajta bademantili.rs

Dostava robe

Dostava robe i eventualna ograničenja

Dostava naručenih proizvoda i/ili usluga se vrši putem kurirske službe Dexpress na adresu Korisnika ili na adresu koju je Korisnik naveo kao adresu za dostavu i moguća je (trenutno) na teritoriji Republike Srbije. Naručeni proizvodi se dostavljaju u roku od 5 dana od dana prispeća narudžbine. S obzirom na radno vreme kurirske službe, potrebno je da Korisnik ili drugo lice koje može preuzeti pošiljku, bude na naznačenoj adresi za dostavu, u vremenskom periodu od 8h do 16h.

Ukoliko iz bilo kog razloga Korisnik, prilikom podnošenja narudžbine, unese netačne ili pogršne podatke, BADEMANTILI.rs ne snosi odgovornost za slučaj neisporučivanja prizvoda i/ili usluga. U tom slučaju BADEMANTILI.rs će kontaktirati Korisnika na dostavljeni kontakt broj ili e-mail adresu, proveriti tačnost navedenih podataka i ponoviti postupak isporuke. U slučaju da se ponovi nemogućnost isporuke, kupovina će se smatrati neuspelom.

U slučaju eventualnih promena ili situacija koje onemogućavaju redovan tok isporuke, ili u slučaju da iz tehničkih razloga, razloga više sile i slično BADEMANTILI.rs nije u mogućnosti da isporuči kupljenu robu i/ili usluge, bez odlaganja će obavestiti Korisnika o novonastalim promenama, sa naznačenjem novih rokova isporuke, ili u slučaju nemogućnosti izvršenja isporuke i sa povraćajem uplaćenih sredstava.

Prilikom isporuke proizvoda, dužnost je Korisnika da izvrši pregled proizvoda i da ukaže na evetualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.

Ukoliko pri prispeću pošiljke Korisnik ustanovi nedostatak ili grešku na proizvodu, isti može zameniti za novi, u kom slučaju troškove ponovne dostave snosi BADEMANTILI.rs.

U slučaju da Korisnik želi da promeni artikal za isti artikal druge veličine, troškove ponovne dostave snosi Korisnik.Odgovornost zbog nesaobraznosti robe ugovoru

Odgovornost Akta zbog nesaobraznosti robe ugovoru predviđena je Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“ br.62/2014 I 6/2016 – dr. zakon).

Politika reklamacija

Sve reklamacije na proizvode kupljene preko vebsajta Korisnik može izjaviti elektronski na e-mail adresu info@bademantili.rs.

Prilikom izjavljivanja reklamacije dužni ste da dostavite robu na koju se reklamacija odnosi, kao i broj narudžbine ili drugi dokaz o kupovini te robe ( slip i sl.).

Nemogućnost potrošača da dostavi ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije, niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Bademantili.rs će elektronski potvrditi prijem reklamacije Korisnika, odnosno saopštiti broj pod kojim je ista zavedena u evidenciji primljenih reklamacija i odgovoriti na istu u zakonom predviđenom roku za rešavanje reklamacija.

Obaveštenje o pravu na odustanak od ugovora

Korisnik ima pravo da odustane od ugovora o kupovini proizvoda koje je kupio preko vebsajta, bez navođenja razloga zbog kojeg odustaje od ugovora, u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu korisnika, odnosno trećeg lica koje je korisnik odredio, a koje nije prevoznik.

Ukoliko korisnik želi da odustane od ugovora o kupovini proizvoda koji je zaključen putem vebsajta, to može učiniti slanjem Obrasca za odustanak od ugovora elektronski na mail adresu info@bademantili.rs ili na drugi nedvosmislen način.

Obrazac za odustanak od ugovora možete preuzeti na ovom linku.

Ukoliko obrazac za odustanak od ugovora Korisnik dostavi elektronski, Bademantili.rs će ga, bez odlaganja elektronskim putem obavestiti o prijemu obrasca.

Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Bademantili.rs i smatra se blagovremenom, ako je poslata u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu korisnika, odnosno trećeg lica koje je korisnik odredio, a koje nije prevoznik. Istekom navedenog roka Korisnik gubi pravo na odustajanje od ugovora.

U slučaju odustanka od ugovora, Korisnik snosi troškove vraćanja robe i dužan je da u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora pošalje kupljene proizvode Bademantili.rs.

Bademantili.rs će, bez odlaganja izvršiti povraćaj uplata koje je primio za robu, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac o odustanku od ugovora, s tim da Bademantili.rs može odložiti povraćaj navedenih sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Korisnik ne dostavi dokaz da je poslao robu Bademantili.rs, u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Korisnik je u obavezi da dostavljene proizvode vrati Bademantili.rs u originalnom trgovačkom pakovanju, kako mu je roba bila i dostavljena.

Korisnik je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Korisnik nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima korisnika ili jasno personalizovane.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime Bademantili.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Bademantili.rs odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Odricanje od odgovornosti

Bez obzira na tehničke nepreciznosti ili štamparske greške koje se mogu javiti u sadržajima vebsajta, Bademantili.rs ulaže napore da podaci na vebsajtu budu tačni i precizni i stara se o ažuriranju vebsajta. Bademantili.rs zadržava pravo izmene, ukidanja (privremenog ili trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na vebsajtu, bez obaveze prethodne najave. Bademantili.rs ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treća lica pretrpe pristupom i pretragom vebsajta. Bademantili.rs se ni u kom slučaju neće smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi zbog nemogućnosti da se izvrši bilo koja usluga koju nudi vebsajt. Bademantili.rs može prekinuti u svakom trenutku pristup vebsajtu radi njegovog održavanja, obezbeđenja ili bilo kog drugog tehničkog razloga i iz navedenih razloga neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju pretrpi korisnik. Bademantili.rs može zabraniti pristup korisniku ako oceni da je način njegovog korišćenja vebsajta suprotan ovim dredbama, pozitivnom zakonodavstvu ili se njegovim postupanjem povređuju bilo koja prava Bademantili.rs ili trećih lica.

Bademantili.rs ovim uslovima ne daje nikakve garancije za proizvode i/ili usluge koje se mogu kupiti preko vebsajta, uključujući i sve izražene ili implicitne trgovačke garancije, osim eksplicitno navedenih u okviru ovih uslova korišćenja. Bademantili.rs nikog nije ovlastio da u njegovo ime i za njegov račun daje garancije bilo koje vrste, pa se Korisnik ne može osloniti na bilo koje izjave garancije, osim eksplicitno navedenih u okviru ovih uslova korišćenja.

Bademantili.rs je proizvođač proizvoda datih u okviru ponude i garancije koje su primenjive na proizvode koji se koriste uz usluge Akta su one koje su obezbeđene i date od strane proizvođača (Deklaracija o kvalitetu proizvoda I deklaracija za održavanje proizvoda).

Bademantili.rs nije odgovoran za bilo koju vrstu ili iznos naknade štete koja proizilazi u vezi sa korišćenjem proizvoda kupljenih putem korišćenja usluge shop-a na vebsajtu. Ova odredba o ograničenju odgovornosti se odnosi na štetu bilo koje vrste, uključujući direktnu, indirektnu, konsekventnu, slučajnu ili namernu, gubitak podataka, prihoda ili profita i slično, kao i bilo koju štetu nastalu Korisniku i / ili trećim licima.

Bademantili.rs naglašava da boja proizvoda može da bude različita od prirodne, u zavisnosti od tipa i kvaliteta monitora, kao i od postavke boja na monitoru. Bademantili.rs ne snosi odgovornost ako boja kupljenog proizvoda nije identična onoj koja je reprodukovana na monitoru.

Zaštita ličnih podataka

Bademantili.rs postupa sa ličnim podacima u skladu sa važećim zakonskim propisima i preduzeće sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenoj kupovini proizvoda i/ili usluga. Navedeni podaci o Korisniku se neće koristiti u cilju dostave reklamnih obaveštenja svojih i/ili trećih lica, osim u slučaju da je Korisnik dao svoju izričitu suglasnost za prethodno navedeno.

Zaštićeni znakovi

Sve slike, ilustracije, žigovi, fotografije, grafizmi koje se nalaze na vebsajtu su u vlasništvu Bademantili.rs ili trećih lica koji su Bademantili.rs dali licencu ili pravo za njihovo korišćenje. Nije dozvoljena bilo kakva potpuna ili delimična reprodukcija, distribucija ili izmena navedenog sadržaja sa Vebsajta i svako postupanje suprotno navedenom predstavlja kršenje zakona.

Kupovina proizvoda

Prezentacija proizvoda na sajtu bademantili.rs predstavlja ponudu za kupovinu proizvoda. Proizvodi koji se prodaju putem vebsajta poseduju svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste proizvoda u skladu sa namenom i deklaracijom.

Prodaja preko vebsajta (trenutno) važi isključivo za teritoriju Republike Srbije.

U cilju posebne zaštite maloletnika, pravo kupovine preko vebsajta imaju lica starija od 18 godina.

Prilikom prihvatanja Opštih uslova korišćenja na poslednjem koraku postupka naručivanja, vi ste izdali obavezujući nalog za kupovinu i obavezali ste se da izvršite plaćanje.

Ugovorna strana sa kojom zaključujete ugovor prilikom kupovine preko vebsajta je:

Bademantili.rs

Srbija

e-mejl: info@bademantili.rs

Stupanjem u ugovorni odnos sa Bademantili.rs ostvarujete potrošačka prava predviđena Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“ br.62/2014 i 6/2016 – dr. zakon) koja uključuju i pravo na vansudsko rešavanje eventualnog spora povodom ugovora o kupovini robe.

Cene i troškovi dostave

Cene proizvoda i usluga izražene su u dinarima i iskazane su u bruto iznosu (sa PDV-om) uz svaki artikal. Cene svih proizvoda i usluga su podložne promeni do momenta potvrde kupovine.

Troškovi dostave putem usluge kurirske službe se naplaćuju Korisniku u iznosu od 350 dinara za porudžbine ispod 4000 dinara. Troškovi dostave za iznose iznad 4000 dinara se ne naplaćuju.

U postupku naručivanja, prilikom izbora svakog novog artikla, program će vam na odgovarajući način omogućiti uvid u trenutni saldo. Odabrane proizvode uvek možete pogledati, dodavati i uklanjati iz svoje korpe. Potvrdom kupovine dajete svoju izričitu suglasnost za plaćanje troškova dostave.

Ukoliko Korisnik želi da poništi svoju narudžbinu, neophodno je da se javi našoj službi prodaje na e-mail: info@bademantili.rs i usmeno dostavi svoje podatke, kao i kod-broj narudžbine.

Način plaćanja

Korisnik naručenu robu i usluge može platiti:

  • uplatom na tekući račun,

  • pouzećem pri preuzimanju robe od kurirske službe,

  • beskontaktnim platnim karticama pri preuzimanju robe od kurirske službe.

Payment Methods
bottom of page